Idézetek

Szív

Kahlil Gibran: A próféta

részlet

És egy asszony, aki mellére csecsemőt szorított, azt mondta: Beszélj nekünk a Gyermekekről.
És ő így szólt:
Gyermekeitek nem a ti gyermekeitek.
Ők az Élet önmaga iránti vágyakozásának fiai és leányai.
Általatok érkeznek, de nem belőletek.
És bár véletek vannak, nem birtokaitok.

Adhattok nekik szeretetet, de gondolataitokat nem adhatjátok.
Mert nekik saját gondolataik vannak.
Testüknek adhattok otthont, de lelküknek nem.
Mert az ő lelkük a holnap házában lakik, ahová ti nem látogathattok el, még álmaitokban sem.
Próbálhattok olyanná lenni, mint ők, de ne próbáljátok őket olyanná tenni, mint ti vagytok.
Mert az élet sem visszafelé nem halad, sem a tegnapban meg nem reked.
Ti vagytok az íj, melyről gyermekeitek eleven nyílként röppennek el.
Az íjász látja a célt a végtelenség útján, és ő feszít meg benneteket minden erejével, hogy nyilai sebesen és messzire szálljanak.
Legyen az íjász kezének hajlítása a ti örömetek forrása;
Mert Ő egyként szereti a repülő nyilat és az íjat, amely mozdulatlan.

Pánszofikus bölcsességek

Mi tehát azt kívánjuk, hogy mindenki részesüljön nevelésben, hogy senki emberfia (azaz senki, aki Isten képére van teremtve, és Istentől örök boldogságra van hivatva, egyelőre azonban még az élet viharain kell átvergődnie) ne hányódjék ide-oda veszélyeztetve, és főként, hogy az örök élet kikötőjétől eltévelyegve el ne vesszen.

Comenius J.A.

Egyszóval az egész embert emberiességre kell formálni és az egész isteni képnek bennünk való visszaállítására, ősképének hasonlóságára, hogy ez az iskola igazán az kezdjen lenni, aminek minden iskolának lennie kellene: az emberiesség műhelye, az: Ég és Föld csemetekertje…

Comenius J.A.

De mi a tudománynak, mégpedig az egyetemes bölcsességnek az iskoláját, a Pánszofikus Iskolát kívánjuk. Azaz olyan műhelyt kívánunk, ahol a nevelésre átadott minden növendéket mindenre megtanítják, ami (ennek és a jövendő) életnek számára szükséges, éspedig teljes mértékben és olyan biztos úton, hogy akit ezen végigvezetünk, az mindent teljesen tud, mindent jól ért, mindent az igazi és fontos szükségletre használhat, és végül mindent ügyesen tud előadni.

Comenius J. A.: A Pánszofikus Iskola tervezete

Bárcsak ti is, kedves gyermekeim, megértenétek ezt a ti mennyei kiváltságotokat! A tiétek minden ékesség és jog az égi hazához, ami csak megmaradt számunkra!… Íme nekünk, felnőtteknek, akik csupán önmagunkat tartjuk embereknek, titeket meg mintegy kis majmoknak, csupán mi magunkat bölcseknek, titeket pedig eszteleneknek, önmagunkat tökéletes beszédűeknek, titeket gügyögőknek – nekünk már a ti iskolátokba kell beiratkoznunk!

Comenius J.A.: Didactica Magna

A filozófusok az embert mikrokozmosznak, kicsinyített világnak nevezték el, amely összesűrítve mindent felölel, amit csak széltében-hosszában a nagy világban (makrokozmosz) kiterjedten látható… Tehát az emberbe semmi sem vihető be kívülről, hanem csupán arra van szüksége, hogy feltárjuk és továbbfejlesszük azokat a sajátosságokat, amelyek kifejletlen állapotban vannak jelen benne, és szükséges, hogy rávilágítsunk mindegyik lényegére

Comenius J.A.: Didactica Magna

Minden gyerek értékes előtörténettel rendelkezik, nem Tabula Rasa, a sok-sok élet tapasztalatával rendelkező mikrokozmoszából él. Nagyon sok gyereknek van érett lelke. Fontos, hogy egy tanár ennek tudatában legyen. Minden gyerek másfajta megközelítést igényel, mert más az előtörténete. Ez a történet egyre inkább valóságként ismerhető fel,…

Hamelink E.

Mikrokozmikus múltunk, az egész mostani életünk, a társadalomban elfoglalt helyünk, a körülöttünk zajló élet és az egész természet a maga ásvány-, növény-, állat és emberi birodalmával, bolygóival, naprendszereivel és tejútrendszereivel – mindez egy hatalmas iskola, melyben mindenkinek meg kell tanulnia a leckéjét. Életünk egyetlen pillanata sem telik el feladatok nélkül. …ami ebben az iskolában lejátszódik, az az egész emberiség életében, de ugyanakkor minden egyes ember életében is tükröződik.

Leene H.

A helyesen megszerkesztett pampaedicus könyvekben arra kell majd törekedni, hogy a tanulók az iskolából ne tudós könyveket, hanem pallérozott elmét, szívet nyelvet, kezet vigyenek magukkal, s ily módon életük napjaiban bölcsességüket ne könyveikben, hanem kebelükben hordozzák és juttassák érvényre tetteikben.

Comenius J. A.: Pampaedia V

Az ember pedig, mikor a természet vizében tükröződni látta a szép alakot, mely annyira hasonlított őreá, beleszeretett, és ott akart lakni. Ezt azonnal meg is tette, és az esztelen formában kezdett lakozni. Amikor pedig a természet befogadta szerelmesét, teljesen átölelte, és eggyé lettek, mert vágyakozásuk tüze nagy volt. A természet lényei közül ezért csakis az ember kétféle: a teste szerint halandó, míg az igazi emberlény halhatatlan.

Hermes Trismegistos: Első könyv: Pimander

Ezenfelül Isten az értelmet és a legmagasabb érzékenységet adta neki, hogy képes Istennek, teremtőjének megismerésére, arra, hogy ki és mi ő, s miként és hol van? miből teremtetett és származik az ember? és az örök, teremtetlen, végtelen Istennek miként képe, léte, tulajdona és gyermeke, hogyan teremtetett az isteni lényegből, akiben Isten léte és birtoka van, akiben Isten szelleme él és kormányoz, akit Isten szíveként és lényegeként szívből szeret, s akinek kedvéért ezt a világot az összes teremtménnyel teremtette..

Böhme Jacob

A teremtő mind bölcsességgel, mind értelemmel ellátta az eredeti embert és összekötötte őt az egyetemes bölcsességgel. A földi ember azért kapta az értelmi képességet, hogy erre a mindent átfogó bölcsességre reagálni tudjon. Az értelmi képesség a bölcsesség transzformálására szolgál, és képes volt ennek az átalakított bölcsességnek a megtartására.

Jan van Rijckenborgh: Tudás vagy igazi bölcsesség

Az élet melyik területe követeli meg leginkább, hogy szellemmel hassuk át? Ez a nevelés, az oktatás területe. A nevelésnél a teljes embert kell megragadnunk és a teljes ember testből, lélekből és szellemből áll. Amikor tanítani és nevelni akarunk, a szellemmel van dolgunk … a gyermekkorban a szellem Közelebb áll az emberi testhez, mint a felnőttkorban.

Rudolf Steiner: A nevelés művészetének szellemi-lelki alapjai

A hagyomány gondolatai abszolút és örök gondolatok, amelyeket az ember és minden ember közvetlenül ért és amelyekre mindenki ráismer. … Kinyilatkozásnak hívja a hagyomány az első teremtésre vonatkozó első gondolatokat, a dolgok ősi értelmét, őscélját, a teremtés misztériumát, a világ életének törvényeit. … A lélek ezekre a gondolatokra mindig emlékszik. Ezt az emlékezést hívják a görög misztériumok anamnesis-nek: a lét abszolút dolgaira való egyetemesen emberi ősemlékezetnek …
Felőle tudni és azt tudni nem kell, hogy az ember valahonnan szerezze, tanulja. A kinyilatkozás tanítása a legáltalánosabb és legközvetlenebb tudás, amit mindenki anélkül, hogy felőle egyetlen szót hallott volna, ismer.

Hamvas Béla: Scientia Sacra

A természet szón egyébként Isten mindenre kiterjedő gondviselését is értjük, vagyis az isteni jóság soha meg nem szűnő beavatkozását, amely mindenkinek minden tettében megnyilvánul; mégpedig minden teremtménynél abban az irányban, amelyre őt kijelölte.

Comenius J.A.: Didactica Magna

…az öntevékenységnek, azaz mindenki személyes működésének érvényesítése azt kívánja meg, hogy amiben az értelemnek, emlékezetnek, nyelvnek, kéznek szerepe lehet mindazt a tanulók fáradhatatlan szorgoskodással maguk vizsgálják, fedezzék fel, forgassák, működtessék, gyakorolják, s a tanítóknak csak az maradjon, hogy figyeljék, megtörténik-e, aminek lennie kell, s úgy történik-e, ahogyan kell.

Comenius J.A.: A lelki tehetségek kiműveléséről

Isten benne lakik mindenben és semmi sem foghatja fel Őt csak ami egy Vele.

Böhme Jakob

A földi dolgokat, míg a földön élsz használd, a mennyeiekben lelj örömet.

Comenius J.A.: A világ útvesztője és a szív paradicsoma

Fontos az, hogy mindazt amit befogadás céljából az ifjúság elé tárunk, úgy kell elsajátítaniok, hogy semmit se végezzenek akaratuk ellenére és kényszeredetten, hanem amennyire csak lehetséges, mindent önként, a maguk jószántából, a lélek bizonyos gyönyörével cselekedjék.

Comenius J.A.: Didactica Magna

Aki az összes lényeket önmagában találja meg, s minden lényben magát látja, az többé semmitől sem fél.

Isa upanisad

…Istent szeressük mindenben, hogy végre Istenben mindent szerethessünk.

Ficino Marcilio: Commentarium

A fiú belemerült a Világlélekbe, és látta, hogy a Világlélek részét alkotja az Isten Lelkének, és látta, hogy az Isten Lelke az ő saját lelke.

Paulo Coelho: Az alkimista

A tengerben sem más egyetlen apró csepp, az Istenben ki lesz Istennél kevesebb?

Angelus Silesius

Comenius kedves bölcsessége Ovidiustól:

Gutta cavat lapidem, non vi, sed saepe cadendo.
A csepp is kivájja a követ, nem erővel hanem kitartó aláhullásával.

Legyen bátorságotok az élethez! Aki az életet tudatosan elfogadja, és annak leckéit kész megtanulni, még ha olykor keserűek is, annak minden javára válik.

Catharose de Petri szavai az ifjúsághoz

A bölcsesség elemi része az, hogy várni tudjunk az alkalmakra, a legfőbb bölcsesség azonban az, hogy tudjunk magunk is alkalmakat teremteni.

Comenius J.A.: Nátán bizalmas beszéde Dávidhoz

Most pedig nem tehetek hasznosabbat, mint hogy Nektek a jó írók műveinek olvasását ajánlom. Fölfedem Előttetek, hogy a bölcsesség kincsei a könyvtárak mélyén rejtőzködnek…
Reméljük, kieszközölhetjük azt is, hogy a magas Fejedelemnek sokféle jó könyvvel ellátott könyvtára erre a célra is megnyittassék.

Comenius J.A.: A könyvekről, az értelmi képzés fő eszközeiről (a Pataki Iskola nagytermében 1650. november 23-án)

A bölcsesség ugyan önmagában nagyobb az ékesszólásnál, de az emberi életben az ékesszólás többet tehet a bölcsességnél … Az ékesszólás … az akaratra, a tettek királynőjére és ennek tanácsadójára, az érzelmekre hat.

Comenius J.A.: Nátán bizalmas beszéde Dávidhoz

A tudatlannak édes maga a tudatlanság, a vétkes szereti magát a vétket, mint saját formáját, amit megváltoztatni fél.

Comenius J.A.: A lelki tehetségek kiműveléséről

A könyveket nem szeretni annyi, mint nem szeretni a bölcsességet, s a bölcsességet nem szeretni annyi mint állativá lenni; ez pedig gyalázása a Teremtőnek, ki azt akarja, hogy az ő képmása legyünk.

Comenius J.A.: A könyvekről, az értelmi képzés fő eszközeiről

Azt akarjuk, hogy a nyelvet rövid és kellemes úton a bölcsességgel egybekapcsolva tanítsák, mert azt akarjuk, hogy ifjaink ne az iskolának, hanem az életnek tanuljanak, s ne öregedjenek meg a szavak kerülgetésében, hanem mielőbb hatoljanak bele a dolgok velejébe s azután az élet feladataiba.

Comenius J.A.

Ó, minden Isten teremtette dolgok Legelseje, hogyan dicsérjelek, hogyan mutassam fel kiváltságodat? Milyen faj, milyen nyelv tudná leírni igazán működésedet, ablaka te az emberi testnek, melyen át a lélek kilát világ szépségére és örvend neki, így vigasztalódva testi börtönén, mely e nélkül a szépség nélkül örök gyötrelem volna számára; általa fedezte fel a halandók buzgalma a tüzet, a látás erejével, mely elsőnek fúrta át a sötétséget.

Comenius J.A.: Pampeadia

Miként ugyanis Isten bölcsessége a világban mindent úgy rendezett el, hogy minden egyes dolog rendben elérje a maga célját, úgy a mi életünk is tökéletesen elegendő mindarra, amire evilági küldetésünk szól, feltéve, ha jól szemünk előtt tartjuk a célt, amelyért e világra jöttünk, és megfelelően alkalmazzuk az eléréséhez szükséges eszközöket.

Leonardo da Vinci

Mi minden mulandóban látja az egyetlen elmúlhatatlant, el nem különítve az elkülönítettben, tudd meg hogy az a tiszta ismeret.

Bhagavad – Gitá

Te pedig örök Bölcsesség, aki játszol a földkerekségen, és aki gyönyörűségedet leled az emberek fiaiban, tedd, hogy most már mi is gyönyörűségünket leljük benned …

Comenius J.A. Pampeadia

Királyi zászlók lobognak
Fénylik titka keresztfának
Min az élet megöletett
Halálával nyert életet.

Csíksomlyói Passió 1721

Tebenned érzem magam, Jézusom, és ezért nem Betlehemben foglak keresni, hanem a szívemben, melyet kegyelmed révén arra méltattál, hogy megszüless benne..

II. Rákóczi Ferenc

Az Isten páratlan! Mert bennem, kívülem,
itt, s ott, s mindenütt egészen van jelen.

Angelus Silesius

Pecsétet vés az Alkotó, s pecsétjének lenyomatából, a képből szerzed az ismerteidet.

Hermész Triszmegisztosz: A lélek okulására

Ó ember! Te, ki ily hatalmas gazdagságot hordozol kezeidben, miért szendergsz még mindig álomban ?

Mani zsoltárai

A tanító leggyakrabban azért parancsol, mert ő az erős, és azért követel engedelmességet a gyermektől, mert az gyenge. Pedig a felnőttnek szerető és avatott vezetőként kellene mutatkoznia a gyermek előtt, aki végigsegíti őt a mennyei birodalomba vezető úton.

Montessori Maria

A szép könyvek Isten könyvének kivonatai.

Comenius J.A.: A panszofikus iskola tervezete

A tanítók törvényei
…. hivatásuk kötelességeit buzgón teljesítsék, és magukat az unalomtól és undortól megvédjék, elsősorban attól kell óvakodniuk, hogy magukat saját maguk előtt lebecsüljék és megvessék. Ezt azok teszik, aki szégyellik azt, hogy tanítók, s akiket semmi más nem vezetett ide, mint a bér; mint szárazmalomból repülnének ki innét, ha valami más életmódot tudnának arra, hogy liszthez jussanak. A mi tanítóink azt higgyék, hogy a méltóság magas székében ülnek, és fenséges feladat van rájuk bízva, amelynél nincs nagyobb a nap alatt,..

Comenius J.A. A jól rendezett iskola törvényei.

Amit pedig tanítóként teszek a gyermekkel az iskolaköteles korban, mélyen felszívódik a fizikai, a pszichikai, a spirituális ember-természetbe, s a felszín alatt gyakran mintegy évtizedekig él és dolgozik, különös módon évtizedeket követően, gyakran az ember életének a végén kerül felszínre, pedig csíraként élete kezdetén ültették el.

R. Steiner: Nevelőművészet. A tanítás metodikája és a nevelés életfeltételei

Az ifjúságot előrelátóen nevelni annyit tesz, mint gondoskodni arról, hogy megőrizzük lelkét a romlottságtól, hogy elvessük belé a becsületesség magvait, állandóan buzdítván őket tisztességes szavakkal és példákkal, hogy szerencsés gyarapodásnak induljanak, s végül, hogy Isten önnönmaguk és a különféle dolgok igaz megismerésével teljék be értelemük;…

J.A Comenius: Didactica Magna

Példák tanusítják, hogy a vakon születettekből, akiket csak hallásuk gyámolított, csakugyan kiváló jogtudósok, szónokok stb lettek: ugyanígy a születésük folytán süketekből kiemelkedően jó festők, szobrászok, kovácsok; a beteg lábúakból pedig kézügyességük révén remek irnokok váltak. S miért is ne? Hiszen mindig van valami út, mely elvezet a lélek gondolkodó részéhez, amelyen át az elmébe behatolhat a világosság….

J.A.Comenius: Pampeadia

Aztán megölelt, s mutatta némán az ösvényt, amelyen indulnom kell.
Magyar ember, ha búcsúzik nem beszél.

Sütő András: Csak hazamehetnék már!

Nagy művészi érzék kell ahhoz, meg egyrészt kiváló okosság, másrészt szeretet a tanulók iránt, hogy a tanító le tudjon és le akarjon szállni bármikor a gyermeki gyengeséghez, tudjon a dadogókkal együtt dadogni, az izgulókkal együtt izgulni, míg a nehézségeket el nem hárítják.

J.A.Comenius: A három osztályú latin iskola

…A mi életünk a nap alatt semmi egyéb, előkészület az örökkévalóságra; nyílván avégből, hogy a lélek a test segítségével megszerezze magának mindazt, ami az örök élet számára szükséges. Mihelyt ez is beteljesedett, elköltözünk innen… Háromféle tehát a mi életünknek hajléka: az anyaméh, a föld és a menny. Az elsőből a másodikba a születés által lépünk, a másodikból a harmadikba a halál és a feltámadás útján, a harmadikból azonban sohase lépünk ki az örökkévalóságon át.

J.A.Comenius: Didactica Magna

A bölcsesség ugyanis a dolgok alapos, igaz és világos ismeretében áll, nem szavakban, melyek a dolgok értése nélkül csak a papagájéhoz hasonló hangok; hangok értelem nélkül.

J.A.Comenius: A dolgok pontos megnevezésének hasznos voltáról (Elhangzott 1651. március 14-én Sárospatakon)

A te vallásod az legyen, hogy csendben szolgálsz, és nem kötöd magad ceremóniákhoz, mert én nem kötelezlek rájuk. És ha te engem tanításom szerint lélekben és igazságban szolgálsz, senkivel erről többé már ne vitatkozz, nevezzenek bár képmutatónak, eretneknek vagy akárminek…

Comenius J.A.: A világ labirintusa és a szív paradicsoma. (A Vándor hazatalál fejezet.)

Hívő, ha gyermek vagy, szívedből, teljesen, tiéd lesz akkor már a földön, itt, a menny!

Angelus Silesius

… senkit közűletek a műveltség szó félre ne vezessen, mert éppúgy jelöli a rosszra, mint a jóra való kiművelést. Jobb ki nem művelődni, mint világi hívságokra, gőgre, csalásra, álnokságra, gonoszságra és képmutatásra kiművelődni…

J.A. Comenius: A lelki tehetségek kiműveléséről. (A pataki iskolában 1660 november 24-én hangzott el)

Nincs szüksége szavakra, energiára, szigorúságra, inkább bölcsességre, hogy az igényeknek megfelelően, körültekintő, megfigyelő, segítségnyújtó legyen, keveset beszéljen, vagy inkább hallgasson. Olyan erkölcsi magatartást kell tanúsítania, amelyet eddig egyetlen módszer sem követelt meg tőle. Nyugodtnak, türelmesnek, megbocsátónak és alázatosnak kell lennie. Jellemével hat, nem a szavaival.

Maria Montessori: A gyermek felfedezése c. kötetben (A pedagógus fejezet 142 oldal)

… a nevelésben a világ emberré lesz, és az ember felfedezi a világot magában.

R.Steiner: Nevelőművészet

Az élet a földet kövesse,
a szív a benső mélyet kövesse,
a barátság az emberit kövesse,
a beszéd a valót kövesse,
az uralom a rendet kövesse,
a szolgálat a lehetőt kövesse,
a tett a kellő időt kövesse.

Lao Ce: Az út és erény könyve (Tao te king)

Ők azt mondták, hogy nappalt és éjt láthatok csupán;
Azt mondták, hogy öt érzékem börtöne vesz körül,
s szűk körbe kényszerítették végtelen agyamat,
s a mélységbe süllyedt szívem,
egy lángoló vörös gömbbe, mely nem életem és eltűnik nyomtalan.

W.Blake: Albion leányainak látomása részlet

Ám a keresztény mindenben, amit lát, hall, tapint, szagol, ízlel, Istent látja, hallja, tapintja, szagolja, ízleli, s mindig bizonyos benne, hogy ez nem puszta feltevés, hanem színigazság.

J.A. Comenius: A világ útvesztője és a szív paradicsoma.

Az ember születésétől kezdve, e világi idejének egész futása során nem törekedhet hasznosabbra és szükségesebbre, mint hogy önmagát helyesen megismerje; 1. Mi ő? 2. Honnan vagy kitől van? 3. Mi célból teremtetett? és 4. Mi a hivatása?

J.Böhme: Földi és égi misztériumról

Hárfáddá tetted a világot, ó Uram,
Játszol rajta, örökkön játszol.

Mani zsoltárai

Az ember nem válogathat. Ezt megteszem ezt nem. Sorsával és tehetségével együtt adva van, hogy mit kell tennie és mi az a szakrális feladat, amit el kell végeznie. Az ember első és legelső tudása kell, hogy legyen: adja oda magát sorsának és tegye azt, amit sorsa szerint az örök világ rendje neki meghagy és parancsol. Az emberi lélek legelső feladata, hogy saját hősies odaadását, feladata előtt való meghajlását önmagában végrehajtsa. Mindenekelőtt legyen az, aki: hősies lélek-engedelmes, önfeladó, odaadó. Mert csak aki az lett, aki- tudja a világot azzá tenni, ami…. És ha a lélek istenivé lett felragyog benne a tudás: egy feladat van, az odaadás, semmi egyéb.

Hamvas Béla: Scientia Sacra

A tudomány, vallás nélkül sánta, a vallás tudomány nélkül vak.

Albert Einstein

Számodra a tudomány tökélye az legyen, hogy engem kutatsz cselekedeteimben, vaj mi csodálatos módon kormányzok mindeneket, téged beleértve.

J.A.Comenius: A világ útvesztője és a szív paradicsoma

A gyermek egy napon bizonyára felteszi magának a kérdést: az iskolai jutalmak nem akadályok-e az örök élet felé vezető úton, vagy a büntetések – amelyekkel akkor alázták meg, amikor még nem tudott tiltakozni ellenük – nem teszik-e hasonlatossá azokhoz, akik “éhezik és szomjúhozzák az igazságot”, s akiket Jézus a hegyi beszédben vett védelmébe.

Dr.Maria Montessori

Jó amit tanácsolsz, de igen terhes. Azt feleltem erre: Fel kell törni a dióhéjat annak, aki meg akarja enni a belét. S ásnia kell annak, aki bírni akarja az elásott kincset. Aki ásni nem akar, koldulni kénytelen: ez pedig szégyenletes dolog…. Isten nem hagy el, ha magadat el nem hagyod.

A könyvekről, az értelmi képzés fő eszközeiről (Sárospatak. 1650. november 28.)

Mindennel így van ez, ó lélek. Ha az alkotója nem látható, akkor művein keresztül közelíthetjük meg. Ugyanígy fontolgathatjuk a mindenség Alkotóját és a sors műveit is, vagyis teremtéseik révén.

Hermes Trismegistos: A lélek okulására

És kitépni egy hajat és magában szemlélni, éppúgy értelmetlenség, mint egy növényt kitépni és csak magában vizsgálni. A haj az emberi organizmussal van összefüggésben; a növény az egész eleven Földdel van összefüggésben.

Rudolf Steiner: Nevelőművészet

A munkát nem szabad tetszőlegesen javasolni és éppen ez a “módszer” lényege. A munkának az ember legbensőbb énjéből kell fakadnia, amire lelke mélyén titokban vágyódik, és amit lassanként, fokozatosan teljesíthet. Ez a fajta munka segít az ember életének elrendezésében, és határtalan lehetőséget nyújt személyiségének kibontakoztatására… Így ezek a gyerekek nem csak mozogni tanultak meg, hanem fegyelmezetekké váltak, mert személyiségük fejlődésének magasabb fokát érték el, mégpedig tevékenységük szabad megválasztásával.

Maria Montessori: A gyermek felfedezése c. könyv, Fegyelem a Gyermekek Házában fejezet

Egy ember elment a hegyhez, s így szólt hozzá:
– Milyen ostoba vagy te, hegy! Nem ismered sem a nagyságodat, sem a magasságodat, sem a súlyodat, én mégis mindent tudok rólad!
A hegy gondolkodott egy darabig, majd ekképpen válaszolt:
– Az lehet, hogy ezekről semmit sem tudok, de a hegy én vagyok.

S.Yesudian: A jóga áldásos ereje

Senki sem képes kiművelni az embert. Megtanítjuk neki a földi törvényeket, ám az élet törvényét magának kell megtanulnia.

S. Yesudian: A jóga áldásos ereje

….engedjétek szabadon a gyermekeket; bátorítsátok őket; szaladjanak csak ki, ha esik az eső; vegyék le a cipőjüket, ha víztócsát találnak; és ha a rétek füvei harmatosak, hadd tapicskoljanak benne mezítláb; pihenjenek békésen, ha egy fa hívogatja őket, hogy aludjanak az árnyékában; hadd kiabáljanak és nevessenek, ha a nap felkelti őket reggel, mint ahogy felkelt minden élőlényt, amelynek a napja ébrenlét és alvás között telik el.

Maria Montessori: A gyermek felfedezése

… És ily módon az iskola nem lesz többé az elméknek labirintus, nem lesz taposómalom, nem lesz börtön és kínzókamra, hanem valójában játékhely, aranypalota, gyermekotthon, és paradicsom kezd lenni.

J.A. Comenius: A pánszofikus iskola tervezete

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*