Alapszabály

ALAPSZABÁLY

 

 

Mely készült a PEDAGÓGIA SUB ROSA Kulturális Egyesület megtartott alakuló közgyűlésen alapszabályát a következőkben állapítja meg:

Általános rendelkezések

Az Egyesület neve:                          PEDAGÓGIA SUB ROSA Kulturális Egyesület

Székhelye:                                      6000 Kecskemét, Janus Pannonius u. 11.

Működése kiterjed az ország egész területére.

Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi.

Az Egyesület célja

2.

2.1. Az Egyesület önkormányzati elven működő szakmai érdekvédelmi és érdekképviseleti szervezet. Az Egyesület jogi személy.

2.2. Az Egyesület célja:

–      a gyermekek harmonikus testi-lelki fejlődésének megóvása

–      Minden tevékenységünkkel arra törekszünk, hogy a gyermek testben és lélekben úgy elevenedjen meg, hogy helye a világban, napi kötelessége és el előtte álló jövő lehetőségei kirajzolódhassanak.   

–      támogatjuk azokat a gyermekeket életútjukon, akik másként tehetségesek, társadalom számára nehezen befogadhatóak vagy egyéb élethelyzetükből adódóan hátrányos helyzetbe kerültek.

–      önálló nevelési-oktatási intézmény pedagógiai, anyagi alapjainak létrehozása.

–      kulturális tevékenység

–      kulturális örökség védelme

–      szabadidő és hobbi tevékenység

–      oktatási tevékenység

–      szociális tevékenység ( a hátrányos helyzetű gyerekek üdültetése, táborozása)

–           –           nemzetközi kulturális, baráti és cserediák kapcsolatok kiépítése

2.3 A működés alapelvei

–      szabad elhatározáson alapuló önkéntesség, amely magában foglalja á szabad elhatározásból történő be- és kilépést, valamint azt, hogy mindenki olyan tisztséget visel és olyan egyesületi munkát végez, melyre önként vállalkozik.

–      Az egyesület elsősorban a gyermekeket képviseli. Felvállalja, hogy hangot ad annak, ami az ő saját nézőpontjukból megjelenik és érdekeik képviseletében tevékenykedik.

–      Nyilvánosság, amely alapján az egyesület minden tagjának joga, hogy annak tevékenységéről tájékoztatást kapjon.

–      Önálló nevelési – oktatási intézmény pedagógiai, anyagi alapjainak létrehozása érdekében együttműködik a támogatást adó szervezetekkel, vállalkozási tevékenységet folytat.

2.4 Az egyesület tevékenységi formái

–      NOMÁD tábor szervezése, fenntartása

–      Játszóházi szabadidős programok megszervezése

–      Gyermekfelügyelet és napközi ellátás

–      Házi tanítási formák szolgáltatása

–      Tanfolyamok, előadások, egyedi képzési formák

–      Elektronikus és írott kiadványok készítése , terjesztése

–      Egészséges, helyes életmód kialakítás, vegetáriánus konyha népszerűsítése

–      Kiállítások szervezése

–      Gyermekek nemzetközi csereüdültetése

–      Nevelési tanácsadás

–      Mentálhigiéniai prevenció

–      Pedagógusok nemzetközi tapasztalat cseréje, iskola modellek találkozója

–      Pedagógiai elméleti műhely kialakítása, éltetése

–      Internetes honlap működtetése

–      Vállalkozások kezdeményezése, támogatása

Az egyesület működése az egész Magyar Köztársaság területére kiterjed. Az egyesület jogi személy.

EGYESÜLETI TAGSÁG KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE

3.

3.1 Az Egyesület tagja minden olyan természetes személy, aki az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, az alapszabályt aláírja és kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és tagdíj megfizetésére.

3.2 Az Egyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán- vagy jogi személy, aki ‘   adományaival segíti az Egyesület munkáját, de abban tagként nem kíván részt venni.

4.

Az egyesületi tagság megszűnik a tag halálával, kilépésével vagy kizárásával, valamint törléssel.

5.

A kilépést írásban kell közölni az Egyesület valamelyik tisztségviselőjével.

6.

Az egyesület elnöksége az Egyesületnek azt a tagját, aki az alapszabály rendelkezései ellen súlyosan vét , kizárhatja. A kizáró határozatot köteles az elnökség a kizárt tagnak írásban, tértivevény ajánlva postai úton közölni. A kizáró határozat ellen a kizárt tag a kizáró határozat kézhezvételét követő 8 napon belül, írásban az elnökség útján benyújtott, de az egyesület közgyűlésének címzett fellebbezéssel élhet az egyesület közgyűlésénél. Az ilyen esetekben az elnökség köteles közgyűlést összehívni és a közgyűlés többségi szavazással dönt a kizáró határozat elleni fellebbezésről. A kizárt tag a közgyűlésen felszólalhat és védekezését szóban és írásban is előterjesztheti, de a határozathozatalról szóló szavazásban nem vehet részt. A közgyűlés kizáró határozatot helybenhagyó döntése ellen a közgyűlést követő 30 napon belül az illetékes bíróság előtt a kizárt tag jogorvoslattal élhet. A kizáró határozatokat minden esetben írásban, postai úton, tértivevényes küldeményben kell a kizárt taggal közölni. A kizárásra okot adó magatartásokat és a fegyelmi szankciókat az egyesület a közgyűlés által meghozott és megalkotott fegyelmi szabályzatában szabályozza.

7.

Törléssel szűnik meg annak a tagnak a tagsági viszonya, aki a tagsági díjat 6 hónapon túl befizeti, és a tagsági díj elengedését, vagy mérséklését az elnökség számára nem engedélyezi. Nem lehet törölni a tagnyilvántartásból azt a tagot, aki a törlési határozat meghozatala előtt tagdíjhátralékát rendezte. A törlés előtt a tagot írásban fel kell hívni tagdíjhátraléka rendezésére. E határozat ellen panasznak nincs helye.

A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

8.

Az Egyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és részt vehet az Egyesület működését érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult közgyűlés döntéshozatalában, kivéve a pártoló tagot. A pártoló tag szavazati joggal nem rendelkezik és tisztségviselővé sem választható. A pártoló tag az egyesület rendezvényein részt vehet. A szavazati jogát minden tag személyesen gyakorolhatja.

Tisztségviselőül bármelyik tag választható, kivéve a pártoló tagot.

9.

Az Egyesület tagja köteles a közgyűlési határozattal meghozott mértékű tagdíjat megfizetni, továbbá köteles tevékenyen közreműködni az egyesületi célok megvalósítása érdekében: a közgyűlés által meghatározott konkrét programok végrehajtása érdekében.

AZ EGYESÜLET SZERVEI:

 

KÖZGYŰLÉS ÉS TISZTSÉGVISELŐK

10.

10.1 Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A Közgyűlés a tagok összessége, amely az Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. A közgyűlést az Elnökség hívja össze. A közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a  meghívók elküldése és a közgyűlés napja között legalább 15 nap időköznek kell lennie. Évente egyszer rendes közgyűlést kell tartani, és rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha a tagok egyharmada azt – a cél megjelölésével – igényli, vagy a tisztségviselők bármelyike azt szükségesnek tartja.

A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok több, mint fele jelen van. Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, ez miatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A megismételt közgyűlést az eredeti – határozatképtelenség miatt elmaradt- közgyűlés időpontját követően nyolc napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpont az eredeti közgyűlés meghívójában is meg kell jelölni az eredeti napirendi pontokkal és a határozatképességre vonatkozó figyelmeztetéssel együtt.

10.2 A Közgyűlés – eltérő rendelkezés hiányában – határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén a javaslat elvetettnek tekintendő. A közgyűlés a tisztségviselőket (vezetőket) titkos szavazással választja meg.

10.3 A közgyűlés hatáskörébe tartozik:

A tisztségviselők, ügyintéző és képviselő szervek megválasztása és éves beszámolójának elfogadása, az alapszabály jóváhagyása és módosítása, az évi költségvetés megállapítása és az Egyesület más Egyesülettel való egyesülésének, illetőleg feloszlásának a kimondása. Az alapszabály módosításához, tag kizárásához és az Egyesület feloszlásának ( egyesülés, megszűnés) kimondásához a tagok összessége kétharmadának szavazata ( minősített szótöbbség) szükséges, valamint a fegyelmi szabályzat megalkotása

11

11.1 Az Egyesület szervezete

 Az Egyesület tevékenységének irányítását és koordinálását, a programok kidolgozását és a tagság folyamatos tájékoztatását, a Közgyűlés által választott 5 főből álló Elnökség látja el. Az Elnökség tagjai a közgyűlés által megválasztott elnök, 3 alelnök és titkár.

A közgyűlés mind az Elnökség tagjait, mind a tisztségviselőket ( képviselőket) 5 évre választja. A közgyűlés Szabóné Kövesdi Mária (sz: 1953.08.15, an: Tóth Ida} 2400-Dunaújváros, Vasmű út 13. szám alatti lakost elnöknek, Fülöp László (sz: 1979.07.01., an: Varga Zsuzsa) 7400-Kaposvár, Nádor u. 13. szám alatti lakost, Rózsa Márta (sz: 1966.05.22., an: Kassai Irén) 2400-Dunaújváros, Dózsa Gy. út 54. szám alatti lakost, Takács Ottó (sz: 1968.02.10., an: Verba Veronika) 4400-Nyíregyháza, Ószőlő u. 71. U6. szám alatti lakost alelnöknek, Simon Zoltánné (sz: 1951.06.19., an: Vereczkei Olívia ) 2528-Úny, Kossuth L: u. 2. szám alatti lakost titkárnak megválasztotta.

Két közgyűlés közötti időben az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a közgyűlés hatáskörébe. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő közgyűlésen az Elnökség köteles beszámolni.

Az Elnökség jogosult az Egyesületet terhelő kötelezettségek ( szerződések) és illető jogok vállalásáról – a közgyűlés, ill. tagok felé beszámolási és tájékoztatási kötelezettség mellett – dönteni.

Az Elnökség minimum három tag jelenléte esetén határozatképes. Az Elnökség szükséghez képest – de legalább évente négyszer- tart ülést, melyet az Elnök hív össze. Az Elnökség ülésére minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 15 nap időköznek kell lennie. Bármely az Elnökség döntésében érdekelt egyéb személyt, szervet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni.

Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, kivéve azokat az eseteket, ahol jogszabály minősített többséget ír elő, szavazategyenlőség esetén a javaslat elvetettnek tekintendő.

11.2 Az Elnök jogai és kötelességei:

 

–      a Közgyűlést bármikor összehívhatja

–      a tagság pénzéről a kezelőket elszámoltatja

–      a kiadások számláit ellenőrzi

–      megbízólevél kiadása pénzügyek intézéséhez

–      harmadik személyekkel való szerződések megkötése

–      a tagság észrevételeit mindenkor figyelembe kell venni, a Közgyűlés határozatainak megfelelően kell az intézkedéseket megtennie

–    a tagságtól, illetve harmadik személyektől bármely címen befolyt összeg kezelését, illetve felhasználását ellenőriznie kell,

–      az Egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációk ellenőrzése

11.3 Az alelnökök jogai és kötelezettségei:

 

–      az elnök akadályoztatása esetén teljes hatáskörben helyettesítheti az elnököt,

–      az elnök három hónapot meghaladó akadályoztatása esetén azonban a teljes hatáskörű helyettesítéshez a Közgyűlés hozzájárulása is szükséges.

11.4 A Titkár ( vagy külön választott pénztáros) jogai és kötelezettségei:

A közgyűlés által 5 évre megválasztott titkár:

Simon Zoltánné (sz: 1951.06.19_, an: Vereczkei Olívia) 2528-Úny, Kossuth L. u. szám alatti lakost

–      az Egyesület pénzállományának kezelése

–      a számlák kezelése és nyilvántartása

–      a pénztárkönyv vezetése

–      mindennemű visszaélési lehetőség gyanúja esetén az elnök értesítése

–      a számlák hitelességének ellenőrzése

Mind a közgyűlés, mind az Elnökség minden lényeges döntését jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyvet aláírja az Elnökség jelenlévő minden tagja, közgyűlés esetén további erre kijelölt két tag.

A közgyűlés levezető elnök a közgyűlés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul bejegyezni a Határozatok Könyvébe, a bejegyzést a jegyzőkönyvet hitelesítő egyik tag hitelesíti. A határozat csak ezt követően válik érvényessé.

Az Elnök köteles mind a közgyűlés, mind az Elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni.

12

Az Egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait a titkár kezeli.

Az Elnökség jogosult akár a tagok közül, akár kívülálló személyt pénztárosi teendők ellátásával megbízni. A pénztáros részére díjazás állapítható meg.

AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE

 

13

Az Egyesületet harmadik személlyel, szervezetekkel szemben az elnök képviseli. A bankszámla felett azonban elnök és a titkár csak együttesen jogosult rendelkezni.

A közgyűlés által 5 évre megválasztott képviselő: Szabóné Kövesdi Mária (sz: 1953.08.15, an: Tóth Ida) 2400-Dunaújváros, Vasmű út 13. szám alatti lakos (elnök).

AZ EGYESÜLET VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA

 

14.

14.1 A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló befizetés az Egyesület vagyonát képezi. Az Egyesület vagyona oszthatatlan. Az Egyesületi tagság bármilyen módon történő megszűnése esetén a tagot az Egyesület vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg.

Az Egyesület a tagok által befizetett tagdíjakból, a tagok önként vállalt egyéb juttatásaiból, illetőleg a külső támogatók által juttatott összegekkel gazdálkodik. Az Egyesület, gazdálkodása során nyereségre nem törekszik.

A tagsági díjakat az Egyesület elsősorban – fenntartási- ügyviteli költségek, valamint az Egyesületet terhelő járadékok és adók megfizetésére használja fel.

14.2 Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok azonban csak esedékes tagdíjbefizetésük mértékéig.

Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról az alapszabály vagy a közgyűlés rendelkezik. Ha a vagyon hovafordításáról ezen nem rendelkeznek, továbbá ha az Egyesület feloszlatással szűnik meg vagy a felügyelő szerv ennek megszűnését állapítja meg, vagyona a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű célra kell fordítani.

14.3 Az Egyesület működéséről a külön jogszabályok szerinti üzleti könyveket kell vezetni és azokat az üzletév végén le kell zárni. Az üzletév végével a képviselő az egyesület gazdálkodásáról a közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít.

14.4 Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében támogatókat keres, az elfogadott támogatást a lehető leghatékonyabban és legrövidebb időn belül az elérni kívánt cél támogatására, elősegítésére fordítja, az esetleges maradvány összegeket hasonló célok támogatására fordítja, rendezvényeket tart, melyek bevételeit a rendezvény céljában meghatározott körben használja fel.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

15.

Az Egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.

16.

Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, és pártokat a maga részéről semmilyen formában nem támogat, továbbá országgyűlési képviselőjelöltet nem állított és nem támogatott a választásokon, és a továbbiakban sem fog.

17. A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre egyrészt az egyesületekről szóló 1989. évi II. tv. rendelkezései, másrészt a később meghozandó közgyűlési határozatok az irányadóak.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*